nedelja, 02. marec 2014

Srečanje z županom na temo pobude za nadaljnji razvoj vasi

V četrtek, 27. februarja, smo se predstavnice pobudnikov Janja Hadalin in Krajevne skupnosti Poljubinj - Prapetno (KS) sestale z županom Občine Tolmin Urošem Brežanom, direktorjem občinske uprave Davorinom Simčičem, vodjem Oddelka za okolje in prostor mag. Miranom Droletom ter občinskim urbanistom Zoranom Štanta. Predstavnikom občine smo želele tudi osebno predstaviti Pobudo o postopnem začetku načrtovanju razvoja vasi ter jih seznaniti z izidom zbiranja podpisov podpori. Teh se je s strani prebivalcev Poljubinja in Prapetnega v pičlih treh tednih nabralo več kot 120.

 (Vir: PISO)

Uvodoma nam je župan na kratko predstavil dosedanje delo občine na tem področju, v nadaljevanju pa je vodja oddelka mag. Drole razgrnil načrt  oziroma Idejno zasnovo prostorske ureditve, ki so jo na občini izdelali pred sprejemom Občinskega prostorskega načrta (OPN), leta 2008. Na javni razgrnitvi v Poljubinju so takrat krajani sicer izkazali naklonjenost predlaganemu načrtu, vendar se je zataknilo pri pridobivanju zemljišč, zato so po besedah Droleta zadevo potisnili na stranski tir.

Jeseni 2012 je Občina Tolmin s sprejemom OPN-ja Poljubinju, po številu prebivalcev velikemu in hkrati najbližjemu kraju, želela prioritetno zagotoviti možnosti nadaljnjega razvoja. S tem namenom je z več občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) rezervirala zemljišča, ki bi lahko odigrala ključno vlogo pri zastavljenih ciljih. Na teh zemljiščih tako niso in ne bodo dovoljeni nikakršni posegi pred predhodno potrditvijo OPPN na občinskem svetu. To med drugim konkretno pomeni, da do sprejetja OPPN na opredeljenih stavbnih zemljiščih (za katera bodo lastniki plačevali davek v skladu z namensko rabo) niti lastniki zazidalnih parcel niti morebitni potencialni investitorji ne bodo mogli pridobiti gradbenega dovoljenja za gradnjo stavbe ali kakorkoli drugače posegati na ta zemljišča. OPPN bo poleg predvidene zazidalne situacije opredelil še vso potrebno okoljsko (odvajanje odpadnih in meteornih voda), varstvo pred hrupom, požarna varnost …) in družbeno infrastrukturo (otroška igrišča, družbeni prostor …). Predstavnica pobudnikov Janja Hadalin ob tem predlaga, da se vzporedno s postopkom izdelave OPPN (prostorska enota PL_04) uredi tudi komunalna infrastruktura za zgornji del Poljubinja (prostorska enota PL_03). Ta je namreč še vedno brez ustrezno urejene fekalne kanalizacije.

Pobuda, ki smo jo konec minulega leta najprej posredovali županu, včeraj pa so se z njo seznanili tudi člani strokovnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Tolmin – Odbor za okolje in prostor Občine Tolmin – je po nekajletnem zatišju ponovno sprožila val razmišljanj o spremembah in razvoju kraja. Predstavniki obeh strani smo se razšli v dogovoru, da bo KS skušala najti ustrezen dialog z večino lastnikov zemljišč. Če se bo večina strinjala, bo po zagotovilu župana Občina Tolmin še letos sprožila uradne postopke za pripravo zgoraj omenjenega načrta (OPPN). Naj še enkrat poudarimo, da je izdelava OPPN po prostorski zakonodaji demokratičen postopek, v katero je vključena vsa javnost. KS bo prek svojega spletnega medija (www.ks-poljubinj.si) ter prek oglasnih desk redno obveščala krajane o poteku postopka in  pri tem tudi sama dejavno sodelovala.

Želimo si, da se krajani aktivno vključite v skrb za našo skupno prihodnost. Za vse informacije, vprašanja, pobude se lahko pri nas oglasite osebno ali prek e-pošte:  ks.poljubinj@gmail.com. Veseli bomo vsakršnega odziva.

Pripravili: predsednica Jasmina Klinkon in Tatjana Šalej Faletič, KS Poljubinj - Prapetno

Priloga: 
- Občinski prostorski načrt Občine Tolmin 

Ni komentarjev:

Objavite komentar